Prodej a pronájem vlastního majetku sboru

Setkáváme se s případy, že staršovstva sborů odsouhlasí prodej či pronájem nemovitosti na základě nedostatečných znalostí a informací o tržním prostředí. Někdy dochází i ke střetu zájmů, kdy majetek získá či si výhodně pronajme člen sboru nebo dokonce presbyter a sbor na tom tratí. Proto důrazně upozorňujeme na dodržování příslušných ustanovení církevních řádů, zejména

  • dodržení péče řádného hospodáře, za niž jsou členové staršovstva plně osobně odpovědní – zde doporučujeme pečlivé zkoumání standardního tržního prostředí, lze se také obrátit na investiční výbor (iv@e-cirkev.cz) nebo na ekonomické oddělení ÚCK (ekonomicke@e-cirkev.cz),
  • limity, kdy je omezeno nakládání s majetkem sboru (důkladně čtěte čl. 20, 21 a 22 Řádu hospodaření církve) – upozorňujeme zejména na to, že církevní sbor rozhoduje samostatně o závazcích do výše 50 % svých vlastních příjmů v předchozím kalendářním roce, max. však 2 mil. Kč, a před rozhodnutím o závazcích převyšujících tuto hranici je církevní sbor povinen požádat nadřízený správní orgán o souhlas. Stejně tak při prodeji nemovitosti s hodnotou nad 500 tis. Kč (přičemž se jedná o tržní hodnotu, kterou je třeba řádně zjistit)

Doporučujeme také nabízet nemovitosti ve vlastnictví sboru ke koupi realitnímu fondu církve - https://ccereality.cz/kontakt/.