Zápůjčky seniorátním a farním sborům z prostředků spravovaných personálním fondem

Synodní rada může seniorátním a farním sborům poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Podmínky poskytování zápůjček seniorátním a farním sborům upravuje Statut personálního fondu, čl. 8 a 9.

Žádost o zápůjčku s uvedením všech informací dokládajících splnění stanovených podmínek adresuje žadatel synodní radě prostřednictvím ekonomického oddělení (ekonomicke@e-cirkev.cz), která žádost posoudí a vyřídí ve spolupráci s ÚCK a s investičním výborem SR.