Zdroje a žádosti do zahraničí

Českobratrskou církev evangelickou podporuje několik zahraničních církví a organizací. Pravidelnou finanční pomoc poskytují tyto podpůrné organizace: Kulatý stůl, Gustav Adolf Werk GAW, HEKS, Českoněmecký fond budoucnosti. Žádosti na úrovni církev - církev vždy řeší výhradně projektové oddělení.

Případné výzvy k podpoře budou vždy zveřejněny na portálu pro podávání grantů v ČCE.Do portálu se může přihlásit každý evangelický sbor. Pro první registrací sboru a jeho zástupců včetně detailního vysvětlení funkčnosti a způsobu vyplňování doporučujeme pročíst manuál.

Kulatý stůl

Je dárcovskou konferencí, do kterého přispívá a granty rozděluje těchto 6 evangelických církví:
Evangelická církev v Bádensku
Evangelická církev v Porýní
Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku
Evangelická církev ve Falci
Evangelická luterská církev v Bavorsku
Evangelická luterská zemská církev Saska

Kulatý stůl rozděluje prostředky každý sudý rok.

Gustav-Adolf-Werk (GAW) v Německu (Dílo Gustava Adolfa)

Organizace Evangelických církví v Německu (EKD) a funguje jako spolek, který podporuje církve v diaspoře po celém světě. Své jméno má od švédského krále Gustava Adolfa (1594-1632), který podporoval evangelické církve v Evropě. Padl u Lützenu v Německu (asi 15 km od Lipska) v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna.

GAW podporuje evangelíky v Čechách od samého začátku. Jedna z prvních staveb kostelů, podporovaná GAW byla v Plesné v západních Čechách. Od roku 1843 má GAW každý rok tzv. Projektkatalog, ve kterém se nacházejí všechny projekty, které GAW podporuje. V současné době má ČCE každý rok možnost podat žádost o 30 000 EUR na jeden nebo dva projekty ročně. Jeronýmova jednota projekt (projekty) navrhuje synodní radě a podává ve spolupráci s projektovým oddělením žádost na GAW.

„GAW pomáhá po celém světě evangelickým sborům žít svou víru v Ježíše Krista ve svobodě a působit diakonicky ve svém okolí.
GAW podporuje projekty partnerských církví. Umožňuje setkávání, obohacuje život ve víře a podporuje toleranci ve vzájemném učení.
GAW probouzí a pěstuje ve sborech, zemských církvích a v EKD vědomí pro evangelickou diasporu. Posiluje evangelický hlas v ekuméně.
GAW získává ženy a muže pro spolupráci. Je spolehlivý partner a používá svěřené finanční prostředky transparentně.
GAW byl 1832 založen jako nadace Gustava Adolfa v Lipsku. Od roku 1851 existuje samostatná ženská organizace. GAW je dílo EKD pro diasporu.
GAW pracuje podle biblického hesla: Čiňme dobré všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (List Galatským 6,10).“

Více  o GAW: http://www.gustav-adolf-werk.de/

HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz)

Podpůrná organizace reformovaných církví ve Švýcarsku (Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku), která podporuje ČCE od jeho založení v roce 1946. HEKS ČCE pomáhá hlavně při budování sborů, při práci s dětmi a s mládeží a při inovativních projektech Diakonie ČCE.

Práce HEKS začala jako pomoc církvím ve střední a východní Evropě po 2. světové válce. Dnes je HEKS velká podpůrná organizace, která podporuje přes milión lidí po celém světě s cílem přispívat k tomu, aby na světě bylo více lidskosti a spravedlnosti. Pomoc evangelickým církvím ve střední a východní Evropě pod jménem „Církevní spolupráce“ je jeden ze tří pilířů práce HEKS. Další dva (větší) pilíře HEKS jsou Humanitární a rozvojová pomoc ve 32 zemích a Humanitární pomoc ve Švýcarsku, zvlášť pro uprchlíky.

O základním profilu HEKS se píše v tzv. „Leitbild“ mimo jiné toto:
HEKS je pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku a zaměřuje se na činy.
HEKS staví naději proti rezignaci a praktikuje lásku k bližnímu.
HEKS se angažuje pro spravedlnost, mír a zachování stvoření. Všichni lidé mají mít důstojný život v sociální, hospodářské a politické jistotě.
Křesťanské hodnoty znamenají pro HEKS hluboký respekt pro lidi všech kultur a náboženství. Proto pomáhá HEKS potřebným lidem nezávisle na jejich náboženské a etnické příslušnosti. …

Více o HEKSu: www.heks.ch

Česko-německý fond budoucnosti

Přispívá na provoz akcí a stavební práce u budov související s českoněmeckou historií.