Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota (JJ) spravuje finanční prostředky na podporu církevních sborů, které lze použít na stavební práce (opravy a údržba), vybavení (např. na varhany) a také na výstavbu nových církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem některého ze sborů ČCE. Podpora poskytovaná JJ má formu daru nebo půjčky.

Dary poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ daru je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní „sbírkou darů“, k nimž je každoročně přidávána určitá částka vyčleněná z prostředků poskytovaných církvi státem v rámci majetkového vyrovnání. Obvyklá výše daru se pohybuje orientačně v rozmezí od 30 do max. 600 tisíc Kč.

Některé žádosti o dar jsou v rámci procesu schvalování orgány Jeronýmovy jednoty doporučeny k financování ze zahraničních zdrojů; v takovém případě se pak může režim schvalování a následného vyúčtování daru v některých jednotlivostech lišit. Zvláštní režim má rovněž tzv. „Hlavní dar lásky“ (HDL), poskytovaný každoročně na jeden vytipovaný projekt, jehož výše závisí na výtěžku zvláštní celocírkevní sbírky. V uplynulých letech se obvykle pohybovala mezi cca 800 a 900 tisíc Kč.

Půjčky poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ půjčky je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní sbírkou na tzv. „Jubilejní toleranční dar“ JTD, jejímž prostřednictvím je každoročně posilován příslušný fond. Půjčky jsou poskytovány jako bezúročné, jejich výše je obdobná jako v případě poskytovaných darů.

Žádat lze rovněž o krátkodobé půjčky na předfinancování dotací poskytnutých z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů.

Způsob předkládání a vyřizování žádostí o podporu formou daru nebo půjčky je popsán na stránkách JJ (http://jeronymovajednota.cz/), kde jsou uvedeny i veškeré další informace o JJ a o zdrojích finančních prostředků, s nimiž JJ hospodaří.

Více na https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz/