Veřejná sbírka

ČCE disponuje na základě žádosti předložené povšechným sborem povolením k veřejné sbírce. Účel je stanoven tak, aby umožňoval pořízení širokého spektra účelů s tím, že 20 % sbírky může být určeno na koordinaci projektu, tedy osobní náklady. Veškeré shromažďování darů zvláště na rozvojové projekty ve veřejném prostoru včetně internetu a médiích podléhá Zákonu o veřejných sbírkách. Sbírky za účasti širší veřejnosti musí mít veřejně prospěšný charakter. Synodní rada doporučuje sborům, aby pro všechny veřejné dárcovské kampaně, které mají přesah mimo bohoslužby či zapsané členy sboru, tuto sbírku využily. Veřejnou sbírku využije i povšechný sbor pro sbírání prostředků na realizaci svých veřejně prospěšných projektů.

Problematika sbírek ve veřejném prostoru

Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. totiž stanoví v §1 (dále jen Zákon), že: Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.“

Za sbírku se podle § 2 NEPOVAŽUJE:

  1. shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.“

Církvi je tedy umožněno bez povolení:

  • vybírat salár mezi členy ČCE jakýmkoliv způsobem včetně zveřejnění na internetu
  • konat sbírky na jakýkoliv účel v kostelích a modlitebnách a místech určených pro konání náboženských účelů

Cílem je transparentní a efektivní správa jedné veřejné sbírky v ČCE s minimalizací administrativní zátěže pro sbory.

V případě zájmu o otevření sbírky kontaktujte Moniku Voženílkovou (vozenilkova@e-cirkev.cz)